Back

桂 田 磐 古 案 公 設

桂 田 磐 古 案 公 設

設計總監 / 創辦人

袁世賢 Alex Yuan

img img img img

桂 田 磐 古 案 公 設 - 1 F 大 廳

桂 田 磐 古 案 公 設 - 1 F 三 溫 暖

img img img
img img img

桂 田 磐 古 案 公 設 - 1 F 閱 讀 室

桂 田 磐 古 案 公 設 - 2 F. A 棟 K T V / 多 功 能 室 / 宴 會 廳 / 多 功 能 球 室

img img img img img
img img img img img

桂 田 磐 古 案 公 設 - 2 F. B 棟 才 藝 教 室 / 會 議 室 / 遊 戲 室